بررسی نیازهای گلخانه
علائم کمبود آهن در خیار گلخانه ای: - نسخه‌ی قابل چاپ

+- بررسی نیازهای گلخانه (http://forum.smartbeen.com)
+-- انجمن: بررسی علائم مشکوک (http://forum.smartbeen.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: علائم کمبود عناصر غذایی (http://forum.smartbeen.com/forumdisplay.php?fid=50)
+--- موضوع: علائم کمبود آهن در خیار گلخانه ای: (/showthread.php?tid=21)علائم کمبود آهن در خیار گلخانه ای: - edwin - 2015/05/12

این عناصر در تولید کلرفیل و به خصوص در عمل فتوسنتز و تنفس بسیار موثر است. آهن عنصری غیر متحرک در گیاه است. علائم کمبود آهن در گیاه شبیه کمبود منیزیم و ازت است با این تفاوت که علائم ابتدا در برگ های جوان به صورت کلروز یا زرد اتفاق می افتد. (زرد شدن پهنک برگ و سبز ماندن رگبرگ ها)